Властта си осигурява възможност да ни шпионират през телевизорите?

Разни новини

Идеята на законодателите е да се установяват кражби и нерегламентирано разпространение на телевизионно съдържание. Целите на управляващите ще станат факт, ако бъдат приети поправките в Закона за авторското право и сродните му права. Чрез тях се предоставя възможност на държавата да ползва автоматизирани средства за контрол. Например, такива са специални уреди и компютърни програми, с които на практика ще може да се проникне във всеки телевизор. Тези средства за контрол ще бъдат одобрени и регламентирани със заповед от министъра на културата. Измененията гласят, че чрез специални компютърни програми автоматично ще може да се констатира ползването на закриляни от закона обекти в присъствие или отсъствие на контролен орган и в присъствие или отсъствие на проверяваното лице“.

Министерство на културата загуби и на втора инстанция делото за Ларгото

Очаквано Министерството на културата (МК) загуби и на втора инстанция делото за неустойка от 750 хил. лв., която търсеше от изпълнителя…

Промяната казва изрично, че дистанционният надзор ще се прилага, без да е необходимо съгласие на трети лица за това. Според мотивите на предложението е, че въвеждането на подобен вид контрол ще “позволи на контролния орган, в който ще работят шестима души, ефективно да си върши работата, без да се налагат проверки на място”. В идейният проект се посочва и статистика, според която “понастоящем в България около 80% от домакинствата са абонати на платена телевизионна услуга и така получават сигнал чрез посредници – т.нар. платформени оператори”, независимо дали те са кабелни и сателитни оператори, както и доставчици на IP базирани технологични решения.Според управляващите, в последните години се наблюдава устойчива тенденция към масово нерегламентирано ползване на телевизионно съдържание, което се отразява върху “формирането на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазарите в условията на лоялна конкуренция”. Друга цел на изменението в закона е да бъдат въведени по-лесни правила за връчване на актове за административни нарушения и наказателните постановления на юридически лица.

Съобщения за такива ще бъдат поставяни на таблото за обявления и на интернет страницата на Министерството на културата, ако конкретното лице не може да бъде намерено по друг начин. Там обявлението ще стои 14 дни. В случай, че лицето не се яви, постановлението ще се счита за връчено, според новите правила. Авторите на новите идеи се аргументират с факта, че често се случва административно-наказателните производства да бъдат спирани, именно поради невъзможност съставеният акт да бъде връчен и впоследствие се прекратяват по давност. Пример за горепосоченото е, че през 2015 г. невръчени са останали 56 акта за установяване на нарушения по ЗАПСП, през 2016 г. техният брой е нараснал до 115, а през 2017 г. са били 101.