Важна новина за хората с увреждания с пожизнен срок на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

хората с увреждания
Важна новина за хората с увреждания с пожизнен срок на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК 3

През 2024 г. изтича 5-годишният срок на изготвените индивидуални оценки на потребностите и отпуснатата месечна финансова подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания на лицата с пожизнен срок на експертните им решения на ТЕЛК/НЕЛК.

За да няма прекъсване в осигуряваната подкрепа напомняме на хората с трайни увреждания да проверят сроковете на оценките си и при необходимост да подадат заявление-декларация в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по удобен за тях начин – лично или чрез упълномощено лице, чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услугата за електронна препоръчана поща, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекцията.

Повече информация за способите за подаване на заявления може да намерите на следния линк: https://asp.government.bg/request-app/.

Необходимите документи са публикувани на официалната електронна страница на Агенцията на следния линк: https://asp.government.bg/bg/deynosti/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/individualna-otsenka-na-potrebnostite/.

Подкрепа на хората с увреждания

Агенция за социално подпомагане изпълнява държавната политика, свързана с упражняване правата на хората с увреждания, като насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на правата и свободите на хората с увреждания, създава условия за социалното им приобщаване, способства за зачитане на вътрешното им присъщо човешко достойнство и предоставя подкрепа за хората с увреждания и техните семейства. Предоставянето на финансова подкрепа има за цел да компенсира разходите, свързани с преодоляване на затрудненията, предизвикани от вида и степента на увреждане.

Във връзка с влезли в сила от 29.01.2023 г. промени в Закона за здравето (ДВ, бр. 8 от 25.01.2023 г.) е необходимо лицата с увреждания да подават заявления-декларации за преосвидетелстване от ТЕЛК не по-късно от три месеца преди датата на изтичане на действащото експертно решение.

Когато лицата с увреждания са спазили този срок, но има забавяне в произнасянето на ТЕЛК, правата им ще бъдат осигурени без прекъсване до издаване на ново експертно решение.

Индивидуална оценка на потребностите

Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна.

Оценката изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние и наличието на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и вида на подкрепата.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя по настоящ адрес на човека с увреждане от специализиран отдел в дирекциите “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане.

Индивидуална оценка на потребностите се изготвя по искане на:

 1. човека с увреждане или упълномощено от него лице;
 2. родителя (осиновителя), настойника или попечителя на човек с увреждане;
 3. член на семейството, при когото е настанено дете с увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 4. ръководителя на специализирана институция или социална услуга – резидентен тип, в която е настанено дете с увреждане;
 5. директора на дирекция “Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране.

За изготвяне на оценката се подават следните документи:

 1. заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
 2. формуляр за самооценка, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане;
 3. медицински документи или експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Документите се подават в дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на човека с увреждане:

 • лично;
 • с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор;
 • по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, след идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) (https://asp.government.bg/request-app/?service=online);
 • чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес (https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi/);
 • документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

Индивидуалната оценка на потребностите, включително оценката за потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон, се изготвя по Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика.

Индивидуалната оценка на потребностите се изготвя в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ред, определен с правилника за прилагането на закона.

Индивидуалната оценка на потребностите включва три компонента:

 1. информация за човека с увреждане;
 2. констатации за наличните функционални дефицити на човека с увреждане въз основа на събраната информация;
 3. заключения, свързани с конкретни подкрепящи мерки.

Заключенията в индивидуалната оценка на потребностите се основават на самооценката на човека с увреждане за затруднения в домашни условия и извън тях и констатираните обстоятелства за наличните функционални затруднения и бариери при изпълнението на ежедневните и други дейности съобразно представените документи.

В заключенията се определят видовете подкрепа и потребността от предоставяне на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа при условия и по ред, определени със закон.

Право на месечна финансова подкрепа

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. С постановление № 212 на Министерския съвет от 02 ноември 2023 г. се определя размер на линията на бедност за страната от 526 лв. за 2024 г.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст, както следва:

 1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 36,82 лв. за 2024 г.;
 2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 78,90 лв. за 2024 г.;
 3. над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 131,50 лв. за 2024 г.;
 4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност – 157,80 лв. за 2024 г.;
 5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност или пенсия за военна инвалидност, или пенсия за гражданска инвалидност, или наследствена пенсия – в размер на 57 на сто от линията на бедност – 299.82 лв. за 2024 г.

Документи

Заявление–декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите по чл. 20, ал. 1 от Закона за хората с увреждания25 KB

Формуляр за самооценка на лице с увреждане

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *