В парламента ще обсъдят правила за избор на нов КЕВР

Разни новини

На последното за седмицата пленарно заседание депутатите ще обсъдят процедурни правила за избор на нов състав на Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР). Мандатът на настоящия състав вече е изтекъл, но, съгласно закона, комисарите продължават да изпълняват своите правомощия до избирането на нови.

Проектът на решение предвижда предложенията за председател на КЕВР, както и за четиримата членове – двама със стаж в областта на енергетиката, един в областта на водоснабдяването и канализацията и един икономист, да могат да се правят от народни представители или парламентарни групи. Предложенията трябва да са в писмена форма, мотивирани и адресирани до енергийната комисия в парламента. Срокът за това е 7-дневен и започва да тече в момента на утвърждаване на правилата за избор в пленарната зала.

На по-късен етап депутатите от ресорната комисия ще проведат изслушване на кандидатите на открито заседание, а едва след това да преминат към гласуване в пленарна зала. За конкретни имена обаче все още никой не говори.

С промени в Закона за енергетиката парламентът въведе и едно облекчение за бъдещите комисари. В регулатора вече ще могат да влизат експерти с 5-годишен стаж в тази област, а не с минимум със 7, каквото беше предишното изискване. Председателят на комисията трябва да има не само необходимия стаж, но и да е заемал ръководна позиция в енергетиката или във водния сектор.