Успешно приключи кампанията „От ТЕБ Зависи“

Разни новини

15 септември, 18:28 /   Tribune

Успешно приключи кампанията „От ТЕБ Зависи“

Успешно приключи  информационна кампания озаглавена „От ТЕБ Зависи“, изпълнявана  от „Национална младежка мрежа“

Програмата цели популяризиране и насърчаване на полезни практики сред младите хора, които да подобрят качеството на живот и  да оптимизират условията за успех. Целите на кампанията бяха постигнати  чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала им в развитието и просперитета на страната ни.

В изпълнение на  националната програмата, която се фокусира върху превенция на различни форми зависимости при младите, сдружение „Национална младежка мрежа“ проведе редица медийни кампании. В това число се включат провеждане на шест месечна телевизионна кампания, разпространение на информационни материали в печатни медии, разпространение на банери в онлайн медии, осъществяване на кампании в социалните мрежи, разпространение на информационни флаери и други дейности, целящи  популяризиране на темата за различните зависимости сред младите.

Информационната кампания акцентира върху последствията от зависимостите, начини за превенция на зависимостите, както и върху възможностите за професионална помощ.  В резултат на програмата се даде гласност на проблема и се подпомогна създаването на условия за изграждане на социално-отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот и превенция на различни форми на зависимости сред младите хора.

Кампанията е финансирана по Националната програмата за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта, която се осъществява от Министерството на младежта и спорта.  


https://tribune.bg/bg/obshtestvo/uspeshno-prikliuchi-kampaniyata-ot-teb-zavisi/ източник