Условия за получаване на повече от една пенсия

Кодексът за социално осигуряване (КСО) е основният нормативен акт, в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те могат да се получават при условията на чл. 101 от КСО.

Съгласно чл. 101, ал. 1 от кодекса не могат да се получават едновременно следните пенсии:

  1. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  2. Лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  3. Лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
  4. Социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия,включително пенсия, отпусната в друга държава;
  5. Наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия от същия вид.

На основание чл. 101, ал. 3а от КСО при право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер /пенсията с по-голям размер/ и 50 на сто от останалите видове пенсии.

В чл. 101, ал. 4 от КСО е предвидено, че военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 68 получават пълния размер на определените им две пенсии – пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

Съгласно чл. 101, ал. 5 от КСО при отпускане на наследствена пенсия на наследници на военноинвалид, който е получавал или е имал право на двете пенсии по чл. 101, ал. 4 от КСО в пълен размер, за основа се взема пълният размер на двете пенсии.

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 6 от КСО родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на родителите на лица починали по време на наборна военна служба. Ето защо в случаите, когато родителите имат право както на наследствена пенсия, така и на лична пенсия, им се изплаща по-благоприятната по размер пенсия.

На основание чл. 101, ал. 7 от КСО родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, и на военнослужещите, загинали при изпълнение на военна служба в операции или мисии извън територията на страната, получават в пълен размер личната си пенсия и наследствената пенсия за военна инвалидност.

Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от КСО, добавката по чл. 84 от КСО от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, или на които е имал право, не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Въз основа на посочените разпоредби, например могат да се получават едновременно следните пенсии:

  1. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората в размер 50 на сто;
  2. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за военна инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората в размер 50 на сто. При навършване на възрастта по чл. 68 от КСО и двете пенсии се получават в пълен размер;
  3. Лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична пенсия за гражданска инвалидност. По-голямата по размер пенсия се изплаща като първа в пълен размер, а втората в размер 50 на сто.

Ако лицето има определен процент на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, към пенсията или към сбора от пенсиите се изплаща и социална пенсия за инвалидност, която е в размер 25 на сто от следващия й се размер. Отпуснатите с начална дата до 31.12.2014 г. социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия, продължават да се получават до изтичане на срока, за ойто са определени, и в периода 01.01.2015 – 31.12.2018 г., а от 01.01.2019 г. служебно се прекратяват. От същата дата на лицата с 50 и над 50 на сто транйна намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се следва месечна финансова подкрепа, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Ако пенсионерът има дете, починало по време на наборна военна служба, към личните му пенсии се следва и наследствена пенсия за военна инвалидност, като в този случай наследствената пенсия за военна инвалидност се получава в пълен размер, определен по реда на чл. 81 от КСО.

Към посочените по-горе възможности за получаване на повече от една пенсия може да се получава и наследствена пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионално заболяване от починал съпруг (или наследствена пенсия за военна инвалидност или наследствена пенсия за гражданска инвалидност от починал съпруг, ако е отпусната по отменения Закон за пенсиите). Същата се изплаща в размер 50 на сто към останалите пенсии.

Ако следващият се размер на наследствена пенсия е по-неблагоприятен от размера на добавката по чл. 84 от КСО, към пенсията или сбора от пенсиите се изплаща добавка по чл. 84 от КСО.

Добавката по чл. 84 от КСО се определя в размер 26,5 на сто от пенсията или  сбора от пенсиите, които е получавал или на които е имал право починалият съпруг.

Към сбора от следващите се на лицето пенсии могат да се изплащат добавки, които се отпускат въз основа на разпоредби на КСО или на основание други закони и нормативни актове.

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *