Удължават важен проект в Район “Северен”

Разни новини

Администрацията на Район “Северен”, Пловдив, получи подкрепа от Управляващия орган в Министерство на труда и социалната политика за удължаване на проект BG05M9OP001-2.002-0223-C001 – „Услуги за по-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на финансова помощ „Независим живот”– съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев.

Екипът по организация и управление на проекта в Район “Северен” извърши своевременно необходимите разчети и аргументирайки се пред Управляващия орган, получи възможността проектът да бъде удължен с още два месеца – до края на 2017 г. Така потребителите на различните услуги и на специализираното транспортно средство ще имат шанса да разчитат на грижите на екипа два месеца повече от предварително предвидения по проекта срок.

Допълнителното споразумение към договора на Район „Северен” е заслуга на екипа по организация и управление на проекта, който осъществява дейността си отчитайки изцяло интересите и потребностите на лицата от целевите групи по програмата.

Удължаването на проект „Услуги за по-добър живот” в район „Северен” – Община Пловдив ще продължи да осигурява качествена домашна грижа за 74 потребители, а на над 45 асистенти ще даде възможност да имат своята сигурна трудова реализация до Нова година.