Шест заплати при пенсиониране – вижте новите изисквания

Новини от НОИ

Предстои ви да се пенсионирате и имате стаж над 10 години във фирмата, в която работите?

След промените в Кодекса на труда в края на 2020 г. вече има и промени в условията за получаване на прословутите шест заплати при пенсиониране.

В този текст ще разберете какви са изисквания, които трябва да бъдат спазени по действащите вече нови наредби в кодекса и при какви условия ще се получават тези заплати.

След промените в Кодекса на труда в края на изминалата 2020 г. , при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Тези условия се прилагат и когато при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер (по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване).

 

Обезщетението се изплаща от работодателя, само когато към датата на прекратяване на трудовия договор работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Преценката за размера на обезщетението се прави от работодателя, който прекратява трудовия договор.

С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок.

В практиката чест въпрос е дали работник следва да получи това обезщетение, ако е работил на две места, съответно от единия и от другия работодател.

Тъй като това обезщетението се изплаща само веднъж, в тези случаи работникът ще има право на обезщетение при пенсиониране при прекратяване на основния трудов договор, ако към датата на прекратяване отговаря на условието да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Липсва правно основание работодателят по допълнителния трудов договор да изплаща обезщетението при прекратяването му.

Справка:

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

чл. 228, ал. 2 от Кодекса на труда