Проект за патронажна грижа на 220 възрастни и хора с увреждания предоставя Община Враца

Разни новини

Средствата са предназначени за проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Враца“. Чрез него 220 възрастни хора и лица с увреждания ще получат здравни грижи и ще се подобри качеството им на живот,ще се осигури заетост в сектора на здравно-социалните услуги на 37 жители на Община Враца.  От проекта ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; хора с увреждания и техните семейства, както и служители на доставчици на социални и здравни услуги. Проектът цели да осигури почасови мобилни и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Финансирането на проекта е по процедура BG05M9ОP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Срокът за изпълнение е 18 месеца, а предоставянето на интегрираните услуги – 12 месеца.В дейностите, по които ще се работи за реализация на проекта, са включени ремонт на подходящи помещения и закупуване на транспортно средство за извършване на мобилната услуга, подбор и назначаване на екип за управление на Център за предоставяне на услугата Патронажна грижа, както и на екип за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Необходимо е да се направи оценка и подбор на кандидатите, които ще ползват услугите, обучение и супервизия на персонала и предоставяне на почасови мобилни здравно-социални услуги за нуждаещи се лица.