Правителството успя да вземе още 300 млн. лв., трябва да се връщат през 2025 г.

Разни новини

10 май, 13:48 /

Правителството успя да вземе още 300 млн. лв., трябва да се връщат през 2025 г. - Tribune.bg

Снимка:

На 09 май 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 300 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33 %, похвалиха се от Министерство на финансите.

След провала в понеделник – управляващите с нов опит да вземат дълг за 500 млн. лв.
Правителството ще вдига държавния дълг до 54,2 млрд. лв.
България с дълг от 25.1% от БВП през 2021 г.

Общият размер на подадените поръчки достигнал 460,00 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53 или според аналогичните германски федерални облигации – 78 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 47,6 %, следвани от пенсионни фондове – 34,9 %, гаранционни фондове – 10,0 %, застрахователни дружества – 6,7 %, и инвестиционни посредници – 0,8%.  


източник