Пенсионерите с помощи за тока

помощи за тока
Наредба за енергийно бедни и уязвими потребители определя кой ще взема помощи.

Наредбата за помощи за тока вече е публична без да знаем кой ще управлява процеса

Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за критериите, условията и реда за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и на статут на уязвими клиенти за снабдяване с електрическа енергия. Проектът предвижда домакинства в положение на енергийна бедност да се определят на база разполагаемите средства на член от домакинството, намалени с разхода за типово потребление на енергия според енергийните характеристики на жилището. Тези разполагаеми средства се сравняват с официално обявената линия на бедност.

За определяне на статут на уязвим клиент са въведени критерии в зависимост от възраст, здравословно състояние, разполагаем средномесечен доход, намален с разходите за енергия, нужда от помощни средства за независим живот и/или медицински изделия за поддържане на живота, чието функциониране зависи от източник на електрическа енергия, получаване на месечни социални помощи и други.


Към кого да се обръщат повече от един милион енергийно бедни и каква подкрепа и финансиране могат да намерят още са въпроси без отговор

Възрастни хора в стари жилища, семейства с деца под 18 години в малки жилища, семейства с хора с увреждания, това са само част от над един милиард бедни домакинства. Какви се критериите за определяне на енергийно бедните домакинства у нас, какво ще прави специална информационна система за енергийно бедните са част от въпросите, на които отговаря дългоочакваната наредба за енергийна бедност. Това е един от най-важните документи за хората с ниски доходи. Това ще проличи най-силно след поскъпването на енергията за потребителите с либерализацията на пазара след две години.

Но липсва отговор на въпроса кой ще управлява този процес. Всички очаквани промени и дефиницията стоят във въздуха без да дават отговор кой ще управлява информационната система, как ще се финансира този процес, кой ще информира хората. Документът беше публикуван вчера за обществено обсъждане като срокът за становища по него е 8 ноември- само две седмици.

Очакванията са, че процесът ще управлява Министерството на труда и социалната политика, но то не иска или няма капацитет за това, споделят експерти. Само преди дни Европейската комисия направи и препоръка, че поради сложния си характер енергийната бедност трябва да се разглежда като мултидисциплинарен проблем, изискващ многосекторен подход. Но в документа такава ясна визия отсъства, дали не е функция на това само да получим пари от Брюксел за поредната реформа по Плана за възстановяване, която имитираме за пореден път?

Според икономиста Теодора Пенева това трябва да е наднационална агенция към Министерски съвет. Но страната ни е създавала толкова много агенции, които не работят, че притеснението и тук да се случи същото е огромно. Пенева участва в подготовката на дефиницията, но тя е категорична, че без институция, която да управлява процеса и финансиране, това ще бъде поредният документ, който ще заблуждава населението и Европейската комисия, че България нещо прави в тази посока. Но хората ще видят всичко това по сметките си при либерализацията на пазара. Ще има ли виновни тогава, когато те не могат да поемат нуждите си заради високите цени на енергията, коментира Пенева пред 3eNews.

Това е един от най-важните документи за хората с ниски доходи след поскъпването на енергията за потребителите с либерализацията на пазара след две години.

Важното е все пак, че дефиницията е ясна

Важното е все пак, че дефиницията е ясна.

Енергийната бедност се определя спрямо разполагаем средномесечен доход на членовете на домакинството, разход за типово потребление на енергия и енергийни характеристики на жилището.

  • Уязвим битов клиент е например лице над 65 години, живеещо само или с други лица над 65 години, с разполагаем доход след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на официално обявената линия на бедност.
  • Уязвими са хора с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност след намаляване с разхода за енергия по-малък или равен на официално обявената линия на бедност.
  • Това са хора, които получават месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление по Закона за социално подпомагане за предходния отоплителен сезон.

Разполагаем доход на лице след намаляване с разхода за енергия се получава като от сумата на разполагаемия доход на членовете на домакинството се извади типовият разход за енергия на домакинството, и полученият доход се раздели на броя членове на домакинство, разделен на 12.

Наредбата използва информацията, че жилищните сгради в България са разделени на пет типа със специфичен годишен разход на първична невъзобновяема енергия спрямо скалата на класовете на енергопотребление на жилищни сгради. Например сгради тип 1 са жилищни сгради, строени преди 2010 г., които не са обновени цялостно със специфичен годишен разход на първична невъзобновяема енергия 400 kWh/m2.

Трябва да се има предвид, че страната до 2050 година трябва да обнови всички сгради в страната, а тези с най-лоши характеристики са в клас Е, F, G са 91% -клас Е – 39%, клас F – 34% и клас G – 18%.

Годишният разход за крайна енергия на единица площ по тип сграда се изчислява на база на специфичен годишен разход на невъзобновяема първична енергия на сградата (kWh/m2), умножен по обобщен коефициент отчитащ загубите за добив/производство и пренос. Този коефициент ще се определя всяка година от Агенцията за устойчиво енергийни развитие.

Значение за определяне за енергийната бедност ще има колко души живеят на определена площ- едно лица на 40 км м, две лица на 50 км м, четири лица на 70 км м, 5 лица на 80 кв м. Ако в жилището живеят възрастни хора, хора в увреждания и деца под 18 годишна възраст това също ще има значение при определянето на едно семейство като енергийно бедно.

В наредбата се посочва, че адресна регистрация, брой на хората в домакинството, както и медицински документи трябва да бъдат установявани, но от каква структура – съществуваща или нова – не става ясно. Разбираме само, че определянето на уязвимите клиенти за снабдяване с електрическа енергия се извършва ежегодно въз основа на данните, предоставени от Агенцията за социално подпомагане до 30 октомври.

Това едва ли вълнува повечето хора, но е важно да знаят към кого да се обърнат.

Информационна система без структура

Създава се информационна система и се говори за информационна система, зад която няма структура, която да я управлява, става ясно от документа. Но тази структура ще трябва да управлява и средствата от Социалния фонд за климата, които могат да бъдат около 3 млрд. лева за компенсиране на високите цени на енергията, но за семействата, които не могат да си го позволят или енергийно бедните домакинства.

Пак да кажем, прогнозният брой на енергийно бедните домакинства у нас ще се  определи на база статистически данни за среден брой лица в домакинство общо за страната, предоставени от НСИ,  типовата площ на домакинство и годишен разход на крайна енергия за жилищните сгради с най-лоши енергийни характеристики.

Нещо важно е, че очакваният брой домакинства се предоставят ежегодно от НСИ на Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие в срок до 1 март и се публикуват в годишния анализ на състоянието на енергийната ефективност в страната по Закона за енергийна ефективност. Но пак се избягва да кажем кой ще има отговорността да извършва тази хоризонтална и надведомствена задача. Това би могло да бъде и дирекция в Министерството на труда и социалната политика, това може да е един или няколко човека, но да се знае кой носи ще събира и управлява информацията, коментира Пенева.

Двойно увеличение на европейците с най-ниски доходи,

които не могат да поддържат дома си достатъчно топъл

Последните данни на ЕК, публикувани и в последните препоръки към държавите членки показват, че през 2022 г. приблизително 40 млн. европейци или 9,3 % от населението на Съюза, не са били в състояние да поддържат дома си достатъчно топъл. Това е рязко увеличение в сравнение с 2021 г., когато 6,9 % от населението е било в същото положение.

Делът се е увеличил повече от два пъти за хората в категориите с по-ниски доходи. Тези цифри показват сериозността на ситуацията и необходимостта политиците да предприемат действия за справяне с първопричините за енергийната бедност в рамките на един честен и справедлив преход, който гарантира, че никой няма да бъде изоставен.

EK препоръчва междуведомствено управление и създаване на обсерватории за енергийна бедност

Именно затова Комисията препоръчва с актуализирането на Интегрираните планове климат и енергетика да се насърчат справедливостта и да се осигури стабилна рамка за намаляване на енергийната бедност. Управлението на енергийната бедност трябва да дава възможност за междуведомствено и вертикално сътрудничество между националните, регионалните и местните структури на управление, както и за по-широки консултации със заинтересованите страни.

Комисията определя набор от 13 показателя за енергийна бедност, от които държавите членки могат да изберат тези, които са подходящи за техния контекст, за да идентифицират енергийната бедност. Комисията припомня колко важна е ролята на Социалния фонд за климата, създаден с цел да предоставя финансиране на държавите членки в подкрепа на уязвимите домакинства, включително домакинствата, засегнати от енергийна бедност. Но също така уязвимите микропредприятия и уязвимите ползватели на транспорт, които са особено засегнати от енергийна и транспортна бедност. Това включва подпомагане на инвестициите за повишаване на енергийната ефективност и достъпа до мобилност и транспорт с нулеви и с ниски емисии.

До юни 2025 година страните трябва да имат социални планове в областта на климата

За да получат финансиране, държавите членки трябва да представят своите социални планове в областта на климата до юни 2025 гoдина. Те трябва да основават на своите актуализирани през 2024 г. национални планове в областта на енергетиката и климата, казва Комисията.

Неслучайно се дава толкова сериозна роля на енергийната ефективност и възможностите за обновяване на жилищата, защото именно енергийно уязвимите домакинства ще получават приоритет за финансиране по програмите за саниране. Към момента предложението на заместник-министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева е да се отпускат ваучери за енергийно бедни домакинства. С тях ще могат да осигурят своя дял от санирането. Но дали тази идея ще се реализира, предстои да видим. Все още за част от бранша тя звучи по-скоро популистка, но полезна.

ЕК представя нещо ново, говори за обсерватории за енергийна бедност, където да се обединяват всички ключови участници, за да се постигне междусекторно разбиране на ситуацията с енергийната бедност на всички равнища. По този начин това е мултидисциплинарен инструмент за управление, който може да послужи като водещ проект за други области на политиката. Такива обсерватории могат също така да предоставят платформа на заинтересованите страни да участват в дебатите на национално и местно равнище, като предоставят ключов опит по проблема с енергийната бедност и предлагат политически инициативи, смята Комисията. Комисията препоръчва насърчаването потребителите да произвеждат сами енергия, както и насърчаването на енергийните общности.

Санирането за жилищата на най-бедните ще бъде приоритет

Даването на приоритет на санирането на сградите с най-лоши енергийни характеристики предоставя възможност за пряко справяне с енергийната бедност, тъй като хората, засегнати от енергийна бедност и уязвимите хора обикновено живеят в такива сгради. Това важи за предоставяне на възможности за смяна на отоплителните уреди и за използване на интелигентни измервателни уреди, които ще позволяват на потребителите да следят действителното си потребление на енергия през целия ден. Такива системи могат да помогнат за идентифицирането на хора в състояние на енергийна бедност.

А България отлага всяка реформа до последния момент и се приема твърде скоростно без да може да бъде обсъдена детайлно. Срокът за подаване на становища е 8 ноември. Учудващо или не отново твърде кратък и отново около празнични неработни дни. 

Наредбата може да видите ТУК.

Заявления за помощта за отопление се приемат до 31 октомври

Агенцията за социално подпомагане (АСП) приема заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон до края на месец октомври.

Тази помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г. Месечният й  размер е 109,39 лв. или общо 546,95 лв. за целия период.

От 1 юли тази година условията за отпускане на целевата помощ са значително облекчени. Подробна информация за отпускането ѝ можете да намерите на сайта на АСП в рубрика „Дейности“, подрубрика „Социални помощи“, „Отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.“ на следния линк.

Заявления могат да бъдат получени от дирекциите „Социално подпомагане“(ДСП) или да бъдат изтеглени на следния електронен адрес.

Документите се подават в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес: лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис или по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Към днешна дата помощта е отпусната на близо 296 000 лица и семейства. Тя се изплаща в периода от 15–число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ. Средствата по отпуснатите през месец октомври помощи ще бъдат изплатени в периода между 15 и 30 ноември 2023 г.