Отчетът за дейността на ВКС – висок процент на присъди за корупция, Панов критикува НС

Разни новини

Всъщност, по три четвърти от делата за корупция за миналата година присъдата е осъдителна – 33 потвърдени осъдителни присъди плюс още 7 присъди, но с променени наказания. В 8 случая присъдата е отменена и делото е върнато за ново гледане, а само в 1 случай окончателно е постановена оправдателна присъда.

Радан Кънев вижда надежда за правосъдие на първо място в Европа

Знаем за тези варианти, те са в графа “политически трикове”, но случаят не е такъв. Нашата цел е да вкараме двама евродепутати и ако аз…

Освен многобройна статистика по отношение на образуваните и приключили дела във ВКС в доклада Панов прави и някои изводи. Той посочва, че забраната на съдилищата да публикуват осъдителни присъди, преди осъдените да са вкарани в затворите, води до ограничаване само на публичността на процеса, а не на случаите на бягства или укриване. Тази законова промяна влезе в сила през ноември 2017 година.В доклада Панов се спира и на тълкувателната дейност на ВКС, като не пропуска да критикува парламента.

“Трябва да отбележим една изключително притеснителна по отношение на върховенството на правото в България тенденция – демонстрираното многократно през 2018 г. от представители на законодателната и изпълнителната власт непознаване или целенасочено противопоставяне на конституционното правомощие на върховния съд да уеднаквява съдебната практика”, посочва председателят на ВКС.Той дава и два примера. Единият е тълкувателното решение, с което се разшири кръгът на близките, които могат да търсят обезщетение при смърт на пътя. Заради това беше приет по закон специален лимит.

Тече проверка срещу председателя на ВКС - по сигнал на съдии от Апелативния спецсъд

Има проверка по отношение на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов и дали той е нарушил Закона за съдебната власт …

“Последваха десетки нападки към ВКС, интерпретации за мотивите на върховните съдии и за бъдещи катастрофални последици от прилагането на решението”, пише Панов.

Вторият пример е с тълкуването, че прекратеното наказателно дело представлява абсолютно пречка за образуване на производство за конфискация на имуществото. И по този въпрос парламентът прие закон, противно на позицията и практиката на ВКС – да се отнема имущество дори при прекратено наказателно производство. “Законодателната дейност, насочена към “преодоляване” на тълкувателното решение, бе с невероятна за стандартите на Народното събрание скорост”, смята Панов.Според него “публично демонстрираното неуважение към високия професионален капацитет, опита и мъдростта на съдиите от ВКС” не пречило на парламента и на изпълнителната власт да настояват за участието на съдии в работни групи за подготовката на законодателни промени и в заседания на парламентарните комисии. Тези покани обаче потвърждавали съмненията, че с участието на съдиите се целяло легитимиране на предварително взети решения. Доказателство бил фактът, че поканите пристигали вечерта преди самото заседание.