Община Пазарджик с оценка 3,15 т., заемаме 16-то място в общата класация на общините включени в Индекса на местната система за почтеност за 2023 г.

община пазарджик
Община Пазарджик с оценка 3,15 т., заемаме 16-то място в общата класация на общините включени в Индекса на местната система за почтеност за 2023 г. 3

Община Пазарджик получава обобщена оценка 3,15 т., с което заема 16-то място в общата класация на общините, включени в Индекса на местната система за почтеност за 2023 година, съобщиха от Америка за България. От институциите на местната власт и местното самоуправление най-висока оценка получава общинската администрация (3,33 т.), следвана от кмета (2,98 т.) и Общинския съвет (2,56 т.).

Съдилищата имат обобщена стойност на индекса от т.3,88 т., като при тях прави впечатление по-високата стойност относно ролята на съдилищата (ефективност на правораздаването, измерена чрез срочност на правораздаването и нисък дял на обжалвани актове) и по-ниски стойности на показателите за капацитет и управление, които са национално установени. Полицията има индекс 3,48 т., като по-високите показатели са резултат от предприети мерки за гарантиране на независимост в работата, включително мерки за предотвратяване на конфликт на интереси), от малък дял на върнати досъдебни производства и реализирани принципи за прозрачност и отчетност относно работата; установени са дефицити при антикорупционното обучение на служителите, ефективността на системата за докладване на корупция в МВР, както и при разкриваемостта на корупционни престъпления. Останалите обществени структури имат следните индекси: политически партии – 3,24 т., общинско здравеопазване – 3,28 т., медии – 3,04 т.,  бизнес – 2,86 т., гражданско общество – 2,82 т.

Индексът на общинската администрация е 3,33 т., Администрацията има изграден капацитет за предоставяне на административни услуги, включително и по електронен път. Тя осигурява достъп до необходимата информация относно административните услуги, данъците и документите, които подлежат на обществено обсъждане. Дефицити се установяват относно механизмите за консултации с гражданите – състави на обществени и консултативни съвети и резултатите от консултативния процес, детайлни относно изпълнението на договори по проекти на общината; обратна връзка с гражданите по подадени сигнали.

Кметът и неговият екип имат индекс 2,98 т. Кметът е разработил програма за управление на общината, но не прилага практика за отчет относно нейното изпълнение. Изследването не регистрира добра степен на прозрачност и отчетност на кметския екип (информация за контакт, приемно време и възможности за срещи с гражданите). Във връзка с оценка на ролята за превенция на корупцията са регистрирани дефицити при отчетността при договорите за обществени поръчки; решения относно управлението на общинската собственост поставят въпрос до каква степен се спазват етичните стандарти. По оценки на бизнеса не се прилага равнопоставен подход при осъществяването на контролната дейност спрямо частния бизнес (случаи на масирани проверки).

Индексът на Общинския съвет е 2,56 т. общинският съвет е разработил отделни документи, които отразяват неговата визия за управление в различните сектори, но публичният му образ е подложен на критика поради съмнения за лобистко въздействие и спорни решения относно разпореждане с общинска собственост, инвеститорски интереси. Контролната функция спрямо местната изпълнителна власт се изпълнява формално. Силно формализиран е и подходът за консултации и обществени обсъждания с гражданите и бизнеса. Установени са дефицити на основна информация относно общинските съветници, възможностите за контакт с тях и резултатите от тяхната дейност, включително отчетност относно работата на постоянните комисии.

Политическите партии имат обобщен индекс 3,24 т. Бюджетът на повечето партии се формира преди всичко от средствата, като при част от тях значение имат и приходите от членски внос и дарения. Темата за противодействие на корупцията стои на вниманието на част от политическите партии, като част от тях имат предложения за мерки както на национално ниво, така и по отношение на местното равнище. Темата за необходимите мерки в областта на антикорупцията следва да се разглежда в контекста на трайно установени практики за купуване на гласове и неглижиране на етичните аспекти в политическата дейност. Малка част от политическите партии осъществяват инициативи в отговор на изразени очаквания и потребности на гражданите; има единични примери за оказана подкрепа на граждански инициативи.

Местният бизнес получава обобщена оценка на индекса от 2,86 т. Изследването регистрира определена степен на несигурност и зависимост на фирмите от решенията на местните власти. Установени са оценки относно влиянието на лобистки интереси при определяне на правилата за икономическа дейност; съществуват данни за единични случаи на злоупотреба с власт (масирани необосновани проверки, преференциално отдаване на площи, непрозрачни търгове за наем/продажба/обществени поръчки). Това провокира бизнеса да търси решения на проблемите си чрез неофициални механизми. Въпреки че има приети наредби за облекчаване на икономическата дейност и за създаване на индустриални зони, няма информация за тяхното практическо приложение и за ефекта от тях.

Структурите на общинското здравеопазване имат обобщена оценка на индекса от 3,28 т., която е една от петте най-високи за сектора в страната, надхвърлящи междинната скала от 3 точки. Сградният фонд е в сравнително добро състояние. През последните три  години не са отпускани капиталови разходи от страна на общината за обновяване и поддръжка на сградния фонд на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Специализираната общинска болница разполага с техническо оборудване, закупено изцяло от лечебното заведение, което позволява адекватно диагностициране и лечение на социално значимите заболявания, но част от техниката изисква обновяване, поради остаряване и амортизация. Специализираната общинска болница разполага с достатъчен брой лекари, специалисти по профила на специалността. Има недостиг на медицински сестри, като две-трети от тях са в пенсионна възраст. Болниците се придържат към изискванията за прозрачност и отчетност пред общинските власти; няма примери за предоставяне на информация за медии и граждански организации, тъй като такива въпроси не са поставяни. Общинските лечебни заведения декларират желание за подкрепа на инициативи на гражданското общество, но темата за антикорупцията е оценявана като странична и извън техния предмет на дейност.

Местните медии имат обобщена оценка на индекса от 3,04 т. В региона има разнообразие от медии и те в немалка степен успяват да отразят политическия спектър и различни гледни точки по ключови проблеми, свързани с местния обществен и политически живот.  Повечето медии изпитват финансови затруднения. Част от тях разчитат на договори за информационно обслужване с различни институции или заплащане на конкретни публикации, което им гарантира определен финансов ресурс за работа. През последната година няма случаи на уволнени журналисти или на такива, спрямо които е оказван тормоз. По оценки на журналистите рекламните бюджети и договорите информационни дейности не са средство за контрол върху местните медии. Същевременно, критичността към определени процеси и модели на управление е по-скоро изключение, отколкото правило. Няма журналистически разследвания, които да касаят значими случаи на корупция. Като цяло, достъпът до официални източници е равнопоставен, но в единични случаи той е затруднен и/или има възприятия за привилегироване на определени медии.

Индексът на местните граждански организации е 2,82 т. в община Пазарджик

 В общината не съществуват обществени фондове, с ясни критерии и правила за осъществяване на дейността им, пред които неправителственият сектор да може да кандидатства на конкурентни начала и да реализира своите цели. Те изпитват определени затруднения при намирането на експерти в необходимата област и/или при осигуряването на финансови ресурси, но разчитат основно на подкрепата на доброволци. Местният бизнес предоставя дарения, които са насочени предимно към благотворителност, социални дейности, спорт, култура, младежки дейности. Местните неправителствени организации получават подкрепа от част от медиите, като в голяма част от случаите тя е безвъзмездна. Гражданските организации осъществяват свободно своята дейност, като няма случаи на оказван натиск върху тях. Има определени индикации за зависимости между граждански организации и представители на местни власти. Малка част от местните граждански организации имат установена практика да изискват информация от местната власт. Като цяло, организациите не считат, че трябва да са активни при разкриване на злоупотреби и нередности на местно ниво. Няма примери на осъществени инициативи в сферата на антикорупцията.

източник

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *