Обновяват Планетариума в Смолян срещу 4,1 млн. лева

Разни новини

В Смолян започва мащабен проект за над 4 млн. лв. за обновяване на Планетариума, съобщиха от пресцентъра на Община Смолян. Проектът е „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“.

На 30 декември 2020 г., Община Смолян подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.022-0005-C01 и стартира изпълнението на проектното предложение, който е последния проект включен в инвестиционната програма и предстои да бъде реализиран.

Проектът е на стойност 4 156 302,16 лв. от които 2 656 423,36 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 1 499 878,80 лв. се финансират чрез финансов инструмент към ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Продължителността на проекта е 30 месеца, в рамките на който ще бъде извършен основен ремонт и реконструкция на една от емблематичните сгради в Смолян – сградата на Общински културно-образователен център “Планетариум с астрономическа обсерватория”. Предвижда се въвеждане на енергоспестяващи мерки – подмяна на дограма, топлоизолация на стени и покрив, подмяна на отоплителна, вентилационна, електрическа и ВиК инсталации; подмяна на настилки, облицовки и покрития, съобразно спецификата на отделните помещения; осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и пожарна безопасност. Другата много важна част от планираното обновяване на Планетариума е доставката на ново модерно и високо технологично оборудване за звездната зала, както и ново оборудване и обзавеждане за обсерваторията и останалите помещения в сградата.

Предвижда се и обособяване на втори интерактивен посетителски център, с който ще се допълнят услугите, които ще се предлагат на разположение на всички посетители. Проектът ще допринесе за развитието на културната институция като съвременен център с възможности за провеждане на различни мероприятия и привличане на нови публики.

Други съпътстващи дейности по проекта са подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители за изпълнение на проектните дейности, упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителството, въвеждане в експлоатация на обектите, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на проекта и др.

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” (ИПГВР), Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ е да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от близо 21 млн. лв.

Поставете оценка:

Оценка от 0 гласа.