Няма замърсяване на въздуха в района “АСК-БУЛ” – Мездра твърдят от РИОСВ – Враца

Разни новини

“В момента на проверката в направен обход и оглед в района на инсталация за третиране на отпадни нефтопродукти и отработени масла, собственост на “АСК-БУЛ” ЕООД, пише в констативния протокол.

При направения оглед се констатира следното:

В момента на проверката инсталацията работи в нормален експлоатационен режим. Не са установени разливи на отработени моторни масла и отпадни нефтопродукти на територията на площадката и в съседни терени.

По органолептичен път не е установено наличие на миризми извън площадката на дружеството. За дейността по третиране на отпадъци дружеството притежава Разрешение за дейността с отпадъци с №05-ДО-212-03 от 22.01.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ – Враца и Регистрационен документ №05-РД-123-06 от 11.08.2017 г., издаден също от РИОСВ – Враца.

Горивната инсталация към съоръжението за подгряване на отпадни нефтопродукти е под 0,5 MW на гориво природен газ.”

В констативния протокол няма направени предписания към “АСК-БУЛ” ЕООД във връзка с постъпилия сигнал. Освен представители на контролния орган и длъжностно лице, служител в проверявания обект, на проверката е присъствала и инж. Галина Иванова, старши експерт в отдел “Екология” в Община Мездра.