НС прие промени в Закона за железопътния транспорт заради европейска директива

Разни новини

Те целят транспонирането на европейска директива. Текстовете касаят и издаването на единен сертификат за безопасност.Съгласно директивата, сертификатът може да бъде издаван както от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, така и от националния орган по безопасността – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.

На ниво комисия - ще може да се санкционират органи за немарливо отношение при разследване на жп проблеми

Вече ще има правно основание за налагане на санкции при неизпълнение на задълженията от железопътните предприятия и управителя на инфр…

Съгласно текстовете, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ си сътрудничи с основните управители на железопътна инфраструктура от другите държави – членки на Европейския съюз, като участва в мрежа на основните управители на железопътна инфраструктура.