НОВИНИ ОТ НОИ – Въпроси И Отговори 5

ВЪПРОС: Защо пенсията, която ми беше отпусната преди 4 месеца е повишена само с 60 лв., без да е направено увеличение с обявените 10 процента?

Отговор: Увеличението с 10% се отнася за пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати до края на 2021 г.
В размера на по-новите пенсии, отпуснати с начална дата от 1 януари до 30 юни тази година, от 01.07.2022 г. се включва само сумата от 60 лева, получавана от пенсионерите до края на месец юни като ковид добавка към пенсията.

Въпрос: Получавам наследствена пенсия. Не разбирам начина на определянето на размера ѝ от 1 юли. Моля да ми обясните как точно е направено изчислението.

Отговор: С новите разпоредби в Кодекса за социално осигуряване (§ 7ж, ал. 2, 6, 7, 8 и 9 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване /ПЗР на КСО/), е регламентирано увеличаването на наследствените пенсии за инвалидност, считано от 01.07.2022 г. Те предвиждат, че наследствена пенсия, определена от пенсия за трудова дейност и отпусната с начална дата до края на 2021 г., се увеличава считано от 01.07.2022 г. по следния ред:

  1. Размерът на пенсията на починалото лице (наследодателя), определен по реда на КСО към 30.06.2022 г., се увеличава с 10 на сто,
  2. Размерът на така увеличената пенсия на наследодателя се разпределя пропорционално между наследниците с право на наследствена пенсия, съобразно техния брой. Към така определения размер на наследствената пенсия на всеки наследник се добавят и:
  • сумата за получаваната от пенсионера до края на месец юни ковид добавка от 60 лв. (сума по ПМС № 479/30.12.2021 г.)
  • сумата на индивидуалната компенсаторна разлика – само за пенсионерите, за които от януари 2022 г. е била определена и се е изплащала такава допълнителна сума (сума по § 7, ал. 1 от ЗБДОО/2022 г.).

От горецитираното е видно, че с 10% се увеличава размерът на пенсията на починалото лице, който е бил определен за месец юни 2022 г. – без допълнителните суми, изплащани отделно към пенсията на наследодателя или на всеки наследник. От така определения размер на пенсията на наследодателя се изчислява размера на пенсията за всеки отделен наследник, след което в размера на наследствената му пенсия (на всеки наследник) се включва сумата от 60 лева, както и сумата от индивидуалната допълнителна разлика, ако на наследника е била изплащана такава до края на юни 2022 г.
Ще илюстрираме със следния пример:
Лице получава наследствена пенсия, отпусната през 2020 г. на базата на лична пенсия за трудова злополука и професионална болест, получавана от починалия пенсионер, в размер към 30.06.2022 г. 524.64 лв. Действителният размер на определената от нея наследствена пенсия към 30.06.2022 г. при наличие само на един наследник е 262.32 лв. (50%). Той е приравнен на минималния за този вид пенсии размер от 277,50 лв. Към него се изплащат, без да са част от пенсията, ковид добавка 60 лв. и индивидуална разлика – в конкретния случай в размер на 15 лв.
От 1 юли размерът на пенсията на наследодателя 524.64 лв. се увеличава с 10% и нараства на 577.10 лв., след което за единствения наследник се определя в размер 288.55 лв. (50%). Към него се добавят изплащаните към пенсията до края на юни месец допълнителни суми от ковид добавка 60 лв. и индивидуална разлика в размер на 15 лв. Така определеният размер на наследствената пенсия при един наследник от 1 юли 2022 г. е 363.55 лв.
В пенсионното разпореждане посочената сметка е представена по следния начин:

Както се вижда от примера, пенсията на починалото лице (наследодателя) е увеличена точно с 10%.
Ако се сравни новият, увеличен размер на наследствената пенсия 363.55 лв. спрямо получавания приравнен на минимален размер 277.50 лв. през юни, увеличението е 31,01 %.
Ако обаче новият, увеличен от юли размер на наследствената пенсия 363.55 лв. бъде сравнен с общия доход от пенсия, ковид добавка и индивидуална разлика, получаван от наследника през юни, тогава ръстът на тази обща сума е 3,13 %.

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *