Новини от АСП: Допълнителна подкрепа за семейства с деца

допълнителна подкрепа
Photo by Alimurat Üral on Pexels.com

320 000 семейства с деца ще получат допълнителна подкрепа за направени разходи за отопление

Около 320 000 семейства с деца от уязвимите групи ще получат еднократна добавка от 148,35 лв. за компенсация на повишените си разходи за електрическа и топлинна енергия през миналия сезон. Средствата ще бъдат изплатени от Агенцията за социално подпомагане (АСП) в периода септември – ноември 2023 г. на семействата, които в периода 01.04.2022 г. – 31.03.2023 г. са получавали месечни помощи за деца до завършване на средно образование по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца.

Домакинствата, които ще получат еднократната добавка, вече са идентифицирани и не е необходимо да кандидатстват със заявления за отпускането ѝ. Средствата ще им бъдат предоставени по начина, по който получават месечни помощи за деца. Те са осигурени по проект BG05M9OP001-7.001-0001 „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE” на Агенцията за социално подпомагане, който се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е 49 370 880 лева. Финансирането е осигурено по линия на механизма REACT-EU.

Без удостоверения от училище при еднократните помощи за ученици от втори до четвърти клас

След направените промени в Закона за семейни помощи за деца, приети с вече публикувания Закон за държавния бюджет за 2023 г., еднократните помощи за ученици, продължаващи своето обучение във втори, трети и четвърти клас, вече ще се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. Подадените до момента заявления, за които не е представено удостоверение, ще бъдат преразгледани служебно.

За учениците от първи и осми клас, тъй като има предварително класиране и записване, остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас. Удостоверението е необходимо в случай, че семействата искат да получат помощта преди започването на учебната година на 15 септември. Подадените заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и осми клас, към които не е приложен удостоверителен документ от училището, ще се обработят след 15 септември – след получаване на служебната информация от МОН, и съответно ще бъдат изплатени след 15 октомври.

Размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. се запазва на 300 лв., които ще бъдат  изплатени на два пъти – по 150 лв. за всеки срок. Отпуснатата помощ подлежи на възстановяване, ако:

  1. детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
  3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Заявленията за еднократна помощ за ученици се подават най-късно до 15 октомври. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ – Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Заявление за отпускане на помощта можете да подадете в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), както следва:

  • лично, като носите своята лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис;
  • по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление;
  • по електронен път на електронната поща на ДСП по настоящ адрес.

Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да намерите на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi.

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *