Нено Димов обжалва в съда, че планът за Пирин трябва да мине екооценка

Разни новини

На 7 март тричленен състав на Върховния административен съд отмени решението на Димов да не извършва екологична оценка на Национален парк “Пирин”. Тогава върховните магистрати дадоха задължителни указания по тълкуването и прилагането на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие. Трите закона регулират плановете за управление на защитените територии и изискват извършване на екологична оценка.

Според Нено Димов Шабленското езеро се отводнявало, за да се почиства от тинята

Шабленското езеро на практика е давало вода за напояване в района. В момента езерото е затлачено от тиня. Състоянието на Шабленското ез…

Тричленният състав на ВАС постанови, че Планът попада в хипотезите на чл. 85, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, в които екологичната оценка е задължителна, тъй като очертава рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2. Нарушен е и чл. 3, пар. 2а от Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.Съдът реши въпроса за нуждата от екологична оценка в светлината и на посочената от тях в делото практика на Съда на Европейския съюз (СЕС). Това означава, че натискът на МОСВ може да доведе до отправяне на преюдициално запитване до СЕС по въпроса дали подобен план следва да се подлага на задължителна екологична оценка – питане, което самите природозащитници искаха да се направи в хода на делата.

След решението на тричленката, запитан дали ще обжалва, Нено Димов настоя пред журналисти за повече време. “Искате да дам отговор преди да съм се запознал. Нека експертите видят какви са мотивите на съда и тогава ще ми предложат решение и в рамките на законовия срок ще предприемем или не съответни действия”, каза той.Димов потвърди позицията си, че такива документи като проект за промени в  плана за управление на Пирин не трябва да имат екооценка, но и даде да се разбере,че уважава думата на съда. “Моята позиция е такава, но това няма значение. Когато съдът е казал нещо няма значение моята позиция, има значение позицията на съда. Това е правовата държава”, добави министър Димов.

Благоевградски отличник спечели поръчка за пътища в парк Пирин за 3.3 млн. лв.

Благоевградската фирма „Стилстрой – М“ ООД, която според местни медии е отличник в обществените поръчки за района, в …