Национална библиотечна седмица: “Книгите са само началото…”

Разни новини

Официалното откриване на кампанията ще се състои на 13 май от 13.00 часа в Софийската градска художествена галерия, а специален гост ще бъде Артур Шелекенс, директор на Асоциацията на обществените библиотеки в Кралство Нидерландия. Националната библиотечна седмица се организира в партньорство с Фондация „Глобални библиотеки – България“ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Столична община снабди 25 библиотеки с хиляди детски книги

5 хиляди книги получиха като дарение софийски библиотеки. Литературата е закупена от Столичната община, съобщи заместник-кметът Тодор Ч…

Целта на 14-тото издание на Националната библиотечна седмица е да ангажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти с неотложните проблеми в библиотечния сектор и необходимостта от незабавни действия за реформирането му.Представата за библиотеките традиционно се свързва със съхраняването и опазването на паметта на нацията, но мисията им днес е далеч по-обхватна – да подпомагат всички сектори и всеки гражданин – от първия досег с книгата, през образованието и ученето през целия живот, информационната грамотност, професионалното развитие и израстване, научните изследвания, до осмислянето на свободното време и четенето за удоволствие. Библиотеките са духовно пространство за представяне на културно-историческото наследство и среда за творчество, креативност и себеизява. Те осигуряват достъп на всеки до документи, услуги и интернет за образователни и научни цели и подпомага информационната, дигиталната, медийната и визуалната грамотност чрез учене през целия живот. Младото поколение има своите очаквания за библиотеките – като за модерни добре оборудвани центрове за достъп до информация, места за социални комуникации и култура.

Българските библиотеки не могат и не трябва да бъдат изолирани от съвременните процеси на развитие. Техният потенциал все още не се познава добре и не се използва максимално.Библиотечният сектор в България обединява над 4 000 обществени, училищни и академични библиотеки, а годишните посещения са над 11,5 млн.

Експерти от три континента обсъждат състоянието на библиотеките у нас

Експерти от три континента ще обсъждат съвременната роля на обществените библиотеки на втория форум „Библиотеките днес“, съ…

Най-новите проучвания за състоянието на обществените библиотеки показват успешни добри практики в регионалните и малка част от читалищните библиотеки, но очертават тревожна картина за нереформиран библиотечен сектор, който все още не отговаря на обществените потребности. Законът за обществените библиотеки /2009/ вече осма година не се изпълнява от компетентните власти. Не е въведен и приетия през 2015 г. Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, в който са определени и минималните изисквания за осигуреност на населението с библиотечни материали. Днес 39% от читалищните библиотеки нямат абонамент за периодични издания, едва 35% от ново постъпилата литература в обществените библиотеки се набавя чрез покупка, само 2% от тях предоставят достъп до платени бази данни, а 0,2% е делът на дигиталните документи в библиотечните фондове, гласят данни от Проучване на ФГББ сред обществените библиотеки през 2017 г.

Аналогични са проблемите и с училищните библиотеки. Приетият през 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование предвижда осигуряването на библиотечно обслужване чрез функционирането на училищни библиотеки, но все още не е утвърдена предвидената в него поднормативна база. Библиотеките към висшите учебни заведения и научните организации също се нуждаят от по-добро финансиране и по-пълноценно използване на капацитета им.Българската библиотечно-информационна асоциация призовава за: Последователна национална политика в библиотечния сектор и единна стратегия за развитието му.; Спешна реформа в мрежата на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни услуги на всички граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят.; Изпълнение на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование по отношение на създаването и функционирането на училищните библиотеки – важен елемент в образователния процес.; Научните и академични библиотеки да бъдат признати за портал за достъп до научна информация с важна роля в процеса на научноизследователската и академична дейност.Българското общество има право на по-добри, съвременни и модерни библиотеки!

НДК грейва в червено и зелено в подкрепа на обществените библиотеки

Тази вечер фасадата на НДК ще бъде осветена в червено и зелено (цветовете на Фондация Глобални библиотеки – България) като знак за по…