МИГ – Община Марица набира проектни предложения по мярка „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Новини от Пазарджик Разни новини

СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица” кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1. „Технологично развитие и иновации”, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: 

BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06  „Подкрепа  за разработване на иновации от стартиращи предприятия”

Целта на процедурата е: Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия от територията на МИГ за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis”.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на основание Споразумение № РД50-195/29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

Проектите следва да се изпълняват на територията на Община Марица. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 355 830,00 лева.    

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;
  2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
  4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация;
  6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация;
  7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация;
  8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация;
  9. Дейности за информиране и публичност.

Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg .

Процедурата е с два крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи краен срок – 28.12.2018г. – 17.00часа

Втори краен срок – 30.04.2019г. 17.00 часа. (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Предоставяне на допълнителна информация: 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: leader_maritsa_m06opic@abv.bg.

Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.leader-maritsa.eu и www.eumis2020.government.bg.