Какви са редът, условията и необходимите документи за отпускане на месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП?

 месечна помощ
Photo by Tima Miroshnichenko on Pexels.com

Какви са редът, условията и необходимите документи за отпускане на месечна помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП? Какви трябва да са моите доходи, за да ми бъде отпусната помощта по чл. 9 от ППЗСП? Какъв е размерът на помощта?

Лицата или семействата, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход (ДМД) имат право на месечна помощ по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). ДМД се определя въз основа на гарантирания минимален доход (ГМД), който към настоящия момент е в размер на 75,00 лв. Правото на достъп и размерът на помощта за всяко лице или семейство се изчисляват въз основа на регламентирани индивидуални проценти, обвързани с възрастта, семейното положение и здравословното състояние на лицата. Размерът на месечната помощ се определя като разлика между ДМД или сумата от ДМД и доходите на лицата или семействата от предходния месец. 

Т.Целеви групи според Чл.9, ал.3ГМД% от ГМДДМД – лв.
12345
1Лица над 75 г., живеещи сами75182136.50
2Лица над 65 г., живеещи сами75154115.50
3Лица над 65 г. /съжителстващи/7511082.50
4Лице, съжителстващо с друго лице /лица/ или семейство и за всеки от съвместно живеещите съпрузи757354.75
5Лица до 65 г., живеещи сами758060.00
6Лица с ТНР 50 и над 50 %7511082.50
7Лица с ТНР 70 и над 70 %75138103.50
8ЗА ДЕЦА:   
а/сирак до 16 год., ако учи до 20 г.7511082.50
б/настанено в сем-во на близки или приемно сем-во7511082.50
в/до 16 год., ако учи до 20 г.7510075.00
г/от 4г. до 16г.,ако учи до 20г. с 5 ч./3 дни и>отсъствия753324.75
д/от 4 г. до 16 г.,ако не учи 752216.50
е/от 16 г. до 18 г.- не учи с рег. ДБТ в 1 мес.срок757354.75
ж/без бележка за имунизации и преглед от ЛЛ753324.75
9За дете с трайно увр. до 18 г.7511082.50
10За РОДИТЕЛ :   
а/отглеждащ сам дете /деца/   
аа/до 3 годишна възраст7513299.00
бб/до 16 год., ако учи до 20 г.7511082.50
б/отглежда дете до 16 г., ако учи до 20 г.758060.00
в/отглежда дете до 18 г. което не учи752216.50
г/отгл. дете от 16 г. до 18 г. –  с рег. В ДБТ в 1 м.срок757354.75
д/отгл. дете от 4 г. до 16 г.,ако учи до 20 г. с 5 ч./3 дни и >отсъствия753324.75
11За бременни жени 45 дни преди раждане и отглеждащ дете до 3 год.7511082.50
     
 При наличие на повече от едно основание се прилага по-високият размер, с изключение на т. 8 и 10 б. а-бб, б-д (отсъствия) 
   

 Месечната помощ се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:

  1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:

 а) за едно лице – едностайно;

 б) за двучленно и тричленно семейство – двустайно;

 в) за четиричленно семейство – тристайно;

 г) за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно;

 д) за всяко съжителстващо лице – една стая;

          Изискванията по т. 1 не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено, и в което живее лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е и не може да бъде източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.

  1. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  2. да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;
  3. да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, с изключение на случаите по т. 1, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
  4. да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  5. да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

 6а. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

Изискванията по т. 6 и т. 6а не се прилага в случаите, когато в семейството има лице/лица с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания, и ако общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период.

Съгласно регламента на чл. 10, ал. 1, т. 7 от ППЗСП безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ) най-малко 6 месеца преди подаване на заявление-декларацията за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности и/или повишаване на квалификацията по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове. За периода от регистрирането до шестия месец на непрекъсната регистрация в ДБТ, при определяне на ДМД за отпускане на месечна помощ на безработното лице не се определя процент.

Не се изисква регистрация в ДБТ за отпускане на месечни помощи на:

 – родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;

 – човек с увреждане с трайно намалена работоспособност или с определен вид и степен на увреждане 50 на сто или над 50 на сто;

 – лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;

 – лица с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи;

 – лице, полагащо грижи за лице с психически заболявания, удостоверени с документ от компетентните органи, когато е в невъзможност да се самообслужи;

 – бременни жени след третия месец на бременността.

Изискването за 6-месечна регистрация не се отнася за лицата, които са се регистрирали в ДБТ в едномесечен срок от:

 – изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;

 – навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;

– приключването на работа по програми или мерки за заетост или на сезонна работа, както и по национални програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове;

 – освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода”;

–  завършването на специално училище;

– отпадане необходимостта за полагане на грижи за тежко болен член на семейството/съжителстващо тежко болно лице;

Този срок не се отнася и за:

– за лица – жертви на трафик, които са се регистрирали в ДБТ в 3-месечен срок от завръщането им в страната, от прекратяването на престоя им в приютите за временно настаняване или след окончателното приключване на наказателното производство за лицата по чл. 25, т. 1 от Закона за борба с трафика на хора и не са отказали съдействие на българските компетентни власти за изясняване на обстоятелствата по въвличането им в трафик на хора.

– за лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут, които са се регистрирали в ДБТ в 3-месечен срок от връчването на решението за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.

 – за майки, чиито деца са починали, преди да навършат 3-годишна възраст, и които са се регистрирали в ДБТ в 3-месечен срок от настъпване на събитието.

– за лица, които са се регистрирали в ДБТ в 3-месечен срок от изтичането на срока на експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с което е определена 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.

 – за лица, които са се регистрирали в ДБТ в 3-месечен срок от прекратяване/приключване ползването на социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, финансирана от държавния бюджет.

Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от ЗСП, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.

Заявление-декларация за отпускане на месечна социална помощ се подава в ДСП по настоящ адрес на лицето/семейството, към което се прилагат удостоверителни документи за доход от трудова дейност, стипендии, решения за присъдени родителски права и присъдена издръжка, служебна бележка от личния лекар на децата, удостоверяваща, че са извършени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи, съобразно възрастта им и др., които не могат да бъдат получени по служебен път.

 Месечна помощ по чл. 9 нямат право да получават:

– лицата, чиито близки са задължени по закон да ги издържат;

– лицата, настанени за повече от 30 дни в лечебни, учебни и военни заведения, и социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;

– учащите се във висшите училища, както и учениците от частните училища, с изключение на учащи се във висшите училища – хора с увреждания, бременни жени и родители, полагащи грижи за дете до тригодишна възраст или за дете с увреждане;

 – лица, санкционирани по установения ред за укрити доходи, за което има влязъл в сила акт и ако от влизането му в сила не е изтекъл срок 3 години;

– лица, които са отказали оземляване или обработване на предоставената им от държавния или общинския поземлен фонд земя за съответната година, с изключение на лицата с намалена работоспособност, установена от лекарска консултативна комисия (ЛКК) или от ТЕЛК/НЕЛК;

Добави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *