Къде отиват парите ни за пенсия?

Разни новини

Къде отиват парите ни за пенсия? Напоследък този въпрос става все по-актуален – къде отиват парите ни за пенсия?

Подробна и точна информация по този въпрос може да се намери в КСО (Кодекс за социално осигуряване).

Проблемът е, че форматът там е трудно смилаем за повечето хора, дори и за такива с юридическо образование.

Членове, алинеи, поправки, препратки, изменения и т.н. И в допълнение – този кодекс е един от най-често променяните в България. Факт!

И така, по-достъпно и обобщено разяснение на въпроса: Къде отиват парите ни за пенсия? дава Николай Милушев от NN България.

Да поговорим в числа

Една част от осигуровките ни (14,8%) отиват във Фонд „Пенсии“, който е част от ДОО (Държавно обществено осигуряване).

Друга, много по-малка част (5%), отиват в пенсионен фонд, управляван от частно пенсионноосигурително дружество – УПФ (универсален пенсионен фонд), част от ДЗПО (Допълнително задължително пенсионно осигуряване). Това важи за всички работещи, които се осигуряват за трета категория труд и са родени след 31.12.1959 г.

Парите на хората, осигуряващи се за първа и втора категория труд, без значение от датата им на раждане, постъпват в ППФ (професионален пенсионен фонд), който също е част от ДЗПО.

Вноската за лицата, полагащи труд при условията на първа категория труд, е в размер на 12% от осигурителния доход, а вноската за втора категория – 7% от осигурителния доход.

Какво е държавен Фонд „Пенсии“?

Този фонд е част от ДОО (Държавното обществено осигуряване) и се администрира от държавата, функционира на разходопокривен/ солидарен принцип.

Това е „първи стълб“ на пенсионната система. Какво ще рече това?

Парите от осигуровки (14,8%) на осигурените лица, които постъпват в него, покриват разходите по изплащане на пенсиите на сегашните пенсионери. Т.е. разходите за един настоящ пенсионер се покриват от няколко работещи – това е и идеята на солидарността.

Тези пари не генерират доходност и не нарастват. Понастоящем веднъж годишно изчислената пенсия се индексира спрямо инфлацията за страната. Пенсията няма наследствен елемент, но се изплаща до живот. Има случаи на хора в България, които получават по-дълго време пенсия отколкото са работили – факт!

Проблеми на „първия стълб“

Редно е да опишем какви са трудностите и проблемите на първия стълб на пенсионната система.

Първият е, че все още много хора не се осигуряват върху реалните си доходи или изобщо не се осигуряват.

Вторият проблем е ниската раждаемост, което в дългосрочен план води до намаляване на броя на работещи хора, които да подсигуряват пенсиите на пенсионерите.

Третият проблем е, че има голям процент хора, които работят извън границите на България и не се осигуряват тук.

Четвъртият проблем е високия процент на застаряващо население.

Всички тези проблеми водят до сериозен дефицит на средства за покриване на разходите за пенсии в този стълб.

Една от мерките, която взима държавата, за да намали дефицита в този стълб, е постоянното увеличаване на процента от осигурителния ни доход, който отива в него.

През 2017 г. това са били 13,8%, за 2019, 2020 и за предстоящите година (засега) са 14,8%.

Да си зададем следния въпрос: Ако съм на 41 години в момента и се предвижда да се пенсионирам на 65-годишна възраст, колко навършили пълнолетие и работещи в страната млади хора ще има след повече от двадесет години, така че да плащат парите за моята пенсия? А ако отчетем и тенденцията за постоянно увеличаване на пенсионната възраст пейзажът на „златните ни години“ става все по-стоманено сив.

Какво е пенсионен фонд, управляван от частно пенсионноосигурително дружество? Универсален, професионален, доброволен пенсионен фонд

Пенсионните фондове – повече познати като УПФ, ППФ, ДПФ – са обособено имущество, което се управлява при спазване на специални правила.

Тези фондове функционират на капиталов принцип и се отличават от другите инвестиционни фондове. Управлява се от ПОД (пенсионноосигурително дружество).

С парите, постъпващи в него, се закупуват дялове на фонда. Дяловете са пропорционални равни части от нетните активи на фонда. Стойността на един дял за работния ден се изчислява, като стойността на нетните активи на фонда към края на предходния работен ден се раздели на общия брой на дяловете на фонда към края на предходния работен ден.

Пенсионните фондове, както и управляващите ги частни дружества са под надзора и регулацията на КФН (Комисия за финансов надзор).

Мисията на пенсионните фондове е да управляват средствата на вложителите чрез инвестиране в различни класове активи, съставляващи портфейла на фонда.

Какво представлява допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)?

ДЗПО е втория стълб на пенсионната ни система, който има за цел да осигури допълнителна пенсия (пенсия в допълнение към първата, идваща от ДОО).

Администрира се от пенсионноосигурително дружество, което е отделно юридическо лице. Обхваща универсалния пенсионен фонд (УПФ) и професионалния пенсионен фонд (ППФ).

Всяка осигурителна вноска, която постъпва във фондовете на ДЗПО отива в лична осигурителна партида за всяко отделно осигуряващо се във фонда лице. Това е разликата с фондовете на ДОО, където парите не се акумулират в отделни лични сметки, а влизат в един общ „басейн“, от който се черпи за изплащане на пенсиите на сегашните пенсионери.

Задачата на ДЗПО е да увеличи натрупванията на хората в личните им партиди чрез капиталов механизъм и реализирана доходност, по-голяма от инфлацията за страната.

Пенсионното дружество се издържа от удръжки и такси. Удръжките се начисляват върху постъпващите осигурителни вноски. Инвестиционната такса се начислява веднъж годишно върху нетните активи на фонда.

Подробности относно таксите на конкретен пенсионен фонд можете да получите от дружеството, което управлява вашия универсален или професионален пенсионен фонд.

Както и по-рано уточнихме – всички хора родени след 31.12.1959 година са задължени да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд.

Защо е задължително?

Положението със задължителността е доста интерсено и поражда много дискусии.

Нека разгледаме един пример. Искам да получавам 2 000 лв. пенсия на месец, която да ползвам в продължение на 20 години, след като се пенсионирам.

Това означава, че трябва да съм събрал 480 000 лв. през целия ми трудов стаж.

20 години, по 12 месеца, по 2000 лв. в дисциплинирана и безусловна последователност.

А ако искам за сумата да ми стигне за повече години? Възможно ли е това?

Отговорът е ДА, възможно е, но за много малко хора, които притежават свръх самоконтрол и почти нечовешка целеустременост.

Повечето от нас притежаваме въпросните качества в по-малка степен. Така задачата става непосилна и се отлага във времето с илюзията, че време има.

Една от причините да се ползва капиталов инструмент за натрупване на пенсия е, че само в такъв вариант е възможно с малки регулярни плащания да се натрупат повече средства, увеличени с доходност.

Просто трябва някой да ни дисциплинира и този някой в случая се явява законодателят.

Това задължение за осигуряване за пенсия не съществува само в България. Има го в много държави по света.

Как се калкулира и изплаща пенсията?

Н4: Пенсия от държавното обществено осигуряване

Законодателят е предвидил пенсията от ДОО да се изплаща ежемесечно и пожизнено.

Пенсията се изчислява по формула. Необходимо е да е навършена възрастта за пенсиониране, да са изпълнени изискванията за трудов стаж, както и за осигурителен такъв.

Формулата и условията са подробно описани на електронната страница на НОИ.

Пенсия от частен пенсионен фонд

Пенсията от частен пенсионен фонд се определя според натрупаните по индивидуалната партида средства на осигуреното лице.

И тук е предвидена възможност да се плаща ежемесечно и пожизнено. Размерът на пенсията се базира на биометрични таблици за средна продължителност на живот след пенсиониране и технически лихвен процент, използван в актюерските разчети.

Каква е доходността?

Доходността на частните фондове е също често обсъждана тема.

Много специалисти правят изчисления, анализи и предвиждания, но ползвайки различни формули и модели. Това логично води и до нееднозначни резултати относно реалната или т.нар. номинална доходност – т.е. нарастване на средствата след предвидените такси и удръжки.

Това, което трябва да знаем е, че доходността не е фиксирана и не е гарантирана, каквато би била в един банков депозит. Тя зависи от множество фактори като инвестиционен портфейл на фонда, съотношението в класовете активи, в които инвестира, състоянието на местния и на световния пазар.

Напоследък водещо място зае и един друг фактор, който до момента не е бил толкова често във фокуса на общественото внимание и пазарните сили – пандемичната обстановка.

Тези фактори влияят на това дали доходността ще бъде положителна или отрицателна за конкретния период. Целите на фонда обаче са дългосрочни и по-ниската доходност в даден период в общия случай се компенсира успешно в следващи периоди.

Тъй като изискването към частните пенсионни фондове е да инвестират в относително по-нискорискови активи, няма как да очакваме и свръхвисока доходност.

Друго важно изискване към фондовете е, че те трябва да реализират доходност, равна или по-висока от инфлацията, за да запазят покупателната способност на парите ни.

Каква е регулацията на фондовете?

За законосъобразното функциониране на дейността на пенсионните фондове в България надзор осъществява Комисията за финансов надзор (КФН). Тя е един от държавните органи, който има правомощия да издава подзаконови нормативни актове, както и административни актове, с които регулира дейността по допълнителното пенсионно осигуряване в страната.

Едно от основните изисквания на правната уредба в нашата страна е средствата на осигурените лица да се инвестират нискорисково, така че с висока степен на сигурност да се запази покупателната стойност на парите във времето.

И бегъл поглед върху числата показва, че към момента вноската в частен пенсионен фонд е близо три пъти по-малка от тази, отиваща в във фонда на държавното обществено осигуряване (14,8%).

Този пет-процентен размер не е променян от години, за разлика от процента в държавния фонд.

Дори и да ни се иска, ние не можем да влияем на определените от закона проценти на осигурителните вноски. Изборът ни се свежда до това кой частен фонд да предпочетем от общо деветте на пазара в България. От нас не зависи как този фонд ще управлява парите, които влагаме. Това е грижа на фонда, а контролът върху неговата дейност – на неговия регулатор – КФН.

И така, независимо кой фонд сме избрали, ние сме собственици на дялове от този фонд, посредством пет-процентовата си осигурителна вноска.

Парите от вноските се натрупват в личната ни „партида“/ сметка, под формата на закупени дялове.

Важно е да знаем, че тези средства могат да бъдат наследявани, като върху тях се натрупва доходност и ползват защита от принудително изпълнение, т.е. явяват се несеквестируеми.

Три неща, които трябва да знаете за ДЗПО

Видовете пенсионни фондове

УПФ е универсален пенсионен фонд, в който постъпват вноски на осигуряващите се за трета категория труд – 5% от месечния им осигурителен доход. Средствата в този фонд са предвидени за втора пенсия.

ППФ (професионален пенсионен фонд) е предназначен за осигуряващите се за първа и втора категория труд. В този фонд вноските са изцяло за сметка на работодателя. Съответно, за първа категория те са в размер на 12%, а за втора категория труд – 7% от осигурителния доход на служителя.

Тези средства са предвидени за ранно пенсиониране на работници и служители, полагащи труд при по-тежки условия.

Всичко за правата ви

Допълнителна лична пожизнена пенсия за старост е основното право, което имаме, като осигуряващи се в частен пенсионен фонд.

Имаме право да наследим средствата от личната партида на починал роднина, като можем да изберем изплащането им да бъде еднократно или разсрочено.

Можем да ползваме до 50% от натрупванията по собствената ни партида, ако се установи, че имаме трайна нетрудоспособност над 89,99%.

Имаме право да прехвърлим средствата от личната ни партида в друг частен пенсионен фонд или към фонд пенсии на ДОО.

По всяко време можем да получим безплатна информация за състоянието на партидата ни от управляващото дружество.

Можем да се запознаем подробно с това, което ни интересува в Правилника за управление на пенсионния фонд, публикуван на страницата на управляващото пенсионно дружество.

Наследяването на вноските от ДЗПО

Важно е да знаем, че имаме право да наследим партидата на починал роднина.

Наследените средства се разпределят поравно между наследниците.

Средствата от УПФ и ППФ могат да се наследяват от преживелия съпруг/а, низходящите или възходящите наследници на починалото осигурено лице.

В случаите на наследствена трансмисия, средства от УПФ и ППФ могат да бъдат изплащани и на роднини по съребрена линия, както и на лица, които изобщо нямат родствена връзка с починалия осигурен.

Пример: Осигуреното лице А почива и оставя като наследник своята преживяла съпруга Б. Б обаче също почива преди да е изтеглила средствата. Наследник на Б е нейната майка В, която наследява и правото на Б да изтегли средствата, натрупани по партидата на А. Така средствата на А ще бъдат изплатени на неговата тъща В, макар той да няма родствена връзка с нея.

И за финал да обобщим.

Този модел на пенсионна система, комбиниращ държавната пенсия с пенсията от частни пенсионни фондове съществува в много държави и работи много адекватно.

Сега, когато вече знаем основното, нямаме основателна причина да пренебрегваме пенсионния въпрос. Това няма да ни доведе до нищо хубаво.

Когато дойдат годините ни за пенсиониране, вече ще бъде късно за предприемане на адекватни действия.

Времето ще бъде безвъзвратно загубено.

Затова нека бъдем активни, да се интересуваме, информираме и да се консултираме с финансови специалисти.

Така ще бъдем наясно какво ни очаква в бъдеще и няма да се обвиняваме по-късно за пропуснатите шансове.

След 20 години ще съжаляваме повече за това, което не сме направили, отколкото за това, което сме направили, според Марк Твен.

Нека след двадесет години не съжаляваме за пропусната днес възможност да подсигурим финансово късните си години. За да бъдат наистина „златни“.

Поставете оценка:

Оценка от 0 гласа.