Д-р Видин Кирков: Бъдете здрави, мечтайте и помагайте на хората!

Здраве

Видин Кирков е стажант-лекар от Медицинския факултет на МУ – София. Като изявен млад лидер на студентската общност тази година той бе удостоен с наградата на факултета на името на проф. д-р Асен Златаров. Днес разговаряме с него за успехите и постигнатото от него по време на следването му, за бъдещия му професионален път и пожеланията му към колеги и приятели на прага на Новата 2021 година.  

Г-н Кирков, наскоро бяхте удостоен с наградата на Медицински факултет при МУ – София на името на проф. Асен Златаров. Как приемате това отличие?

С огромна радост и вълнение приех отличието на името на проф. д-р Асен Златаров. За мен е голяма чест да бъда носител на тази награда, тъй като проф. Златаров е световно известен учен, основоположник на биохимията в България и в същото време е изявен общественик и публицист. Самото тържество, на което ми беше връчено отличието, бе посветено на 103-тата годишна от началото на академичното медицинско образование в България и от създаването на Медицинския факултет при МУ – София. Това е събитие с огромно значение за българската медицина, а за мен е и последното академично тържество, в което участвам като студент. Отличието ми беше връчено на церемония под патронажа на ректора на университета акад. Лъчезар Трайков – човек, преподавател и учен, когото дълбоко почитам и ценя.

Приемам наградата като израз на висока оценка за това, което съм постигнал по време на обучението си, както и за всяка друга моя дейност, свързана с живота на университета и нас студентите – негови възпитаници. Работил съм с желание като председател на Студентския съвет при МУ – София, главен секретар на Националното представителство на студентските съвети в България, председател на Младежката асоциацията на медиците в Югоизточна Европа, част от Югоизточния медицински форум, член на Академичния съвет на МУ – София и други.

Вече завършите семестриално и положихте всички държавни изпити, предстои Ви само промоцията по връчване на дипломите за една от най-желаните професии в България, ще споделите ли защо избрахте медицината?

Изборът ми беше някак естествен и осъзнат, тъй като съм дете на лекар. Баща ми е офталмолог с дългогодишна практика и през целия си живот съм виждал пред себе си стремежа на човек избрал лекарската професия да помага на другите, да се себераздава, да им помага, като нещо съвсем естествено. За мен това е професията, която дава много на обществото и отключва едни от най-човешките качества, като благодарността и признателността. Осъзнавах, че за да получиш признание за стореното за тях трябва много да работиш върху себе си, както в чисто човешки план, така и в професионален. Посветих избора си на тази професия, за да бъда полезен на хората и обществото, с надеждата, че и аз ще видя един ден признателност в очите на моите пациенти.

Кои Ваши преподаватели имат най-голям принос за формирането Ви като личност?

Медицинският университет в София е един истински храм на знанието в медицинската наука. Благодарен съм на всички, които са ме обучавали и изказвам своята почит, уважение и благодарност към тях. Приемам, че постигнатото от мен е плод от съвместния труд и постоянство, отдаденост и професионализъм на всички преподаватели и служители на университета, за което използвам повода да им благодаря.

Със сигурност имате повод за гордост и от факта, че вече сте част от изследователски екипи, които публикуват в авторитетни международни издания. В кои области на медицината са научните Ви публикации, кое предопредели интереса Ви точно към тези теми?

До момента съм имал съвместна работа с няколко катедри и най-вече с екипи от Катедрите по анатомия, хистология и ембриология и Факултета по обществено здраве на МУ-София. Придобих незаменим опит в провеждането на научни изследвания, оценката на получените резултати и публикуването им под формата на научни статии в наши и чуждестранни журнали, сред които и такива с импакт фактор. Резултатът от тази моя работа е повече 20 публикации в наши и чуждестранни журнали, от които 5 с импакт фактор. Вече имам и 20 цитирания. През 2019 г. съм съавтор, заедно с други изследователи, на публикации в журналите Acta Histochemica, Journsl of Molecular Histology и др.

С какво Ви обогати практиката Ви на стажант-лекар?

Знаете, че обучението по медицина” се провежда в редовна форма с продължителност не по-малко от 6 години и включва единен образователен минимум от теоретична и практическа подготовка. Теоретичната подготовка, която сме получили през тези 6 години е от изучаваните задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекционни курсове, семинарни, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка на студентите медици се осъществява чрез учебна практика (клиничен стаж) и преддипломен стаж. Клиничния стаж започваме още след втория семестър – по 30 календарни дни, а след приключване на десетия семестър преминаваме преддипломния стаж – 310 календарни дни. Моят випуск проведе преддипломния си стаж съобразно въведените противоепидемични мерки срещу COVID-19. Така се наложи да учим неприсъственото – чрез дистанционно обучение в електронна среда и, при възможност – присъствено за практическите упражнения. Въпреки трудностите, създалата се ситуация ме обогати изключително много, защото имаше създадена организация в условията на епидемична обстановка, а и атмосферата нямаше нищо общо с традиционния клиничен стаж, който сме преминавали до момента.

Как виждате професионалния си път оттук нататък?

Виждам себе си свързан с медицината въпреки трудностите, които младите лекари срещат у нас при зачисляването си за специализация по желана специалност.

Считам обаче, че ако не се създадат нужните предпоставки за професионално и материално обезпечаване на медицинските специалисти, ще продължи процеса на изтичането им извън България, колкото и мъчно ми е да го кажа.

Кои човешки и професионални качества цените най-много у колегите си?

Добротата, чувството за отговорност, стремежа за непрекъснато професионално дирене и усъвършенстване, както и безкористността на колегите с опит и рутина да предадат натрупаните знания и опит на нас младите.

Какво искате да им пожелаете на прага на Новата година?

Бъдете здрави, мечтайте, работете, развивайте се и помагайте на хората!