Частно ВиК прибира години наред такса от хотелиери в Троян, кметът Михайлова: Безсилни сме!

Разни новини

Законът за водите определя собствеността им като общонационален неделим природен ресурс, като основен принцип е, че ВиК-системите, които задоволяват публични нужди, следва да бъдат публична държавна или публична общинска собственост.Стопанин на водата в Чифлик обаче се явява фирма „ДАД“ ООД – Троян, чиито собственици с равни дялове са Иван Антикаджиев, Пламен Данов и Светослав Дочков.Фирмата им е получила през 2006 г. разрешително за водоползване от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за воден обект „Козещница“ в село Чифлик, приток на река Бели Осъм.