Бюрото по защита на застрашени лица вече ще работи по-ефективно

Разни новини

С проекта се цели оптимизиране на организацията на работа на Бюрото по защита при главния прокурор, на използваните финансови и човешки ресурси за функционирането му, както и подобряване на взаимодействието с останалите държавни органи, имащи отношение към осъществяването на специалната защита.Въвежда се определение на понятието „специална защита“, която ще включва два вида и ще се реализира на два етапа – предварителна защита и Програма за защита на застрашени лица. Предлага се специалната защита винаги да започва с предварителна защита, която да е незабавна и да се прилага до издаване на разпореждане на главния прокурор или вземане на решение за мярката за защита от Съвета по защита.

Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по пет дела срещу България

Министерският съвет ще изпълни пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по дела срещу България. Изпълнението включва …

Предвижда се Бюрото по защита да дава мотивирано становище по предложението на окръжния прокурор или на съда относно възможността и вида на конкретна мярка за предварителна защита. Тя има за цел да осигури и технологично време за събиране и оценка на информация за вземане на информирано решение от главния прокурор за включване или не на застрашеното лице в Програмата. В този срок ще се даде възможност на застрашеното лице да се информира за възможностите и ограниченията на Програмата за защита, както и да организира личните си дела със съдействието на Бюрото по защита.Предвидено е изпълнението на мерките по предварителната защита да започва след разпореждане на главния прокурор и писмено съгласие на застрашеното лице, като при отказ от даване на съгласие от застрашеното лице, процедурата да бъде прекратена.