Без хартия в община Банско – oще една стъпка в полза на природата

Разни новини

„Акстър офис” организира входящия документооборот в общината. Получените документи постъпват в автоматизираната информационна система. След това те се регистрират и продължават да се движат по електронен път до резолирането, съгласуването и утвърждаването им. „Акстър офис” позволява следенето на движението на документите по електронен път, лесно прикачване на протоколи, становища, договори и др. към тях, както и уведомяване на подателя за резултат от съответното заявяване по електронен път/чрез КЕП или имейл, както е посочено в заявлението/. Също така във всеки един момент заявителят на административна услуга може да проследи движението на преписката си.Част от ползите от безхартиения обмен на документи са, че спестява време, материален и човешки ресурс. “Едно от най-важните предимства е създаването на електронен архив и възможност за бързи справки в него.”, обясни кметът Георги Икономов.Решението се ползва от всички служители. Достъпът на всеки служител до него се определя от отговорностите му. „Така много по-лесно се проследяват и следят сроковете за изпълнение от служителите”, добави кметът.

Системата за безхартиен обмен е едно естествено продължение на успешни стъпки на Общината към въвеждане на електронното управление.“Срещаме разбиране в ръководството, което подкрепя подобни проекти и това за мен е гаранция за успех. Ние искаме да облекчим гражданите и бизнеса, като им създадем условия по електронен път да подават документи и да получава услуги – бързо и качествено”, посочи Десислава Хаджирускова – директор дирекция „Административно обслужване” в община Банско.