Австрийска делегация посети територията на СНЦ „МИГ – Община Марица“

Новини от Пазарджик Разни новини

Екипът на местната инициативна група от района на Южен Валдвиртел – Нибелингенау, Австрия беше на тридневно посещение на територията на община Марица. Визитата стартира със среща с кмета на общината г-н Димитър Иванов, която се проведе в залата на общинския съвет. Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Община Марица“ г-жа Гергана Титюкова приветства делегацията, като изрази надежда за ползотворно сътрудничество и обмен на добри практики между двете местни инициативни групи.

Г-н Димитър Иванов представи пред председателя Дитер Холцер, ръководителя Томас Хайндл, асистента Вера Сердинсек и други представители на местната инициативна група информация за характеристиките, особеностите и предимствата на района на община Марица, както и изпълнените от общината проекти за подобряване жизнения стандарт на населението и за икономическо и социално развитие на територията.

Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ – Община Марица“ г-жа Мария Гюзелева направи кратка презентация за постигнатите резултати от прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на община Марица през последните две години.

Визитата продължи с посещение на фирми и предприятия от територията на общината, които изпълняват проекти, финансирани с европейски средства чрез Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Марица”.

Местните инициативни групи (МИГ) са създадени, благодарение на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), който се прилага успешно на територията на целия Европейски съюз. Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” като се създават местни групи за действие за територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включват представители на заинтересованите страни от местната общност (общини, бизнес, НПО), които съвместно, при осигуряване на максимална публичност, определят приоритетите за развитие на територията, която представляват и ги включват в Стратегия за водено от общностите местно развитие. В изпълнение на Стратегиите се изготвят проекти, които могат да бъдат финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.