Асистентската помощ за хората с увреждания – повече отговорност за общините

Разни новини

Задно с приетите в края на миналата година Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ, настоящият законопроект цели да завърши стартиралата реформа в социалната сфера.

Право на социални услуги за всички и забрана за дискриминация, прие парламентът

Народното събрание гласува окончателно текстове от Законопроекта за социалните услуги, с които се въвежда право на такива услуги да има…

За първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и за лица с трайни увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон.Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата. Общината ще трябва да организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.

Асистентската подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето за престой в лечебното заведение.Контролът за дейността на асистентите и на отчитането на предоставената асистентска подкрепа ще се осъществява от общината, когато услугата се финансира от държавния и общински бюджет.

Приеха единодушно на първо четене Закона за социалните услуги, чакан от протестиращите майки

Народното събрание прие на първо четене Закона за социалните услуги. Предложението беше прието единодушно със 163 гласа „за&ldquo…

С текстовете на законопроекта се регламентира и заместваща грижа. Тя е уредена като подкрепа за лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството, не само за деца.

Заместващата грижа е дефинирана като краткосрочна, като се предоставя за срок не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година. Самата грижа може да се предоставя в домашна и специализирана среда, в която се осигурява резидентна или дневна грижа в домовете на приемни семейства.